Wedstrijdreglement ‘Social Media winactie NK 2019’

Onderstaand het wedstrijdreglement voor de social media winactie NK 2019.

Artikel 1: Organisator

Energy BV, met maatschappelijke zetel te Rotterdam, Oppert 21A, BTW NL854153238B01 (hierna de “organisator”), organiseert de wedstrijd ‘Social Media winactie NK 2019’ vanaf 28 juni 2019 om 12.00 uur tot en met 30 juni 2019 12.05 uur  (GTM+2).

Met deze wedstrijd maak je kans om een conditietest fietsen te winnen bij Energy Lab, gelegen te Rotterdam, Oppert 21A. De waarde van deze test bedraagt 190 EURO (incl. btw).

Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt de aanvaarding van dit reglement in.

De organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement op eender welk moment te wijzigen en de actie wegens overmacht op te schorten of te annuleren. In de mate van het mogelijke worden de deelnemers op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, opschorting of annulering. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Artikel 2: Deelnemers

Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen die beschikken over een vaste woon-verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat de organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen.

Artikel 3: Wijze van deelname

De deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder enige verplichting.

Deelnemen aan de wedstrijd kan via Energy Lab’s Facebook pagina.

Geen enkele inschrijving, ook al is het eerder, die met de post of een ander communicatiemiddel werd verstuurd, komt in aanmerking voor de toekenning van de prijs.

Om aan de wedstrijd deel te nemen volg je deze stappen:

  • Raad de renner die het Nederlands Kampioenschap Wegwielrennen (mannen elite) zal winnenop 30 juni 2019 en schrijf dit neer in reactie van de Facebook posting.
  • Tag minstens één vriend in deze reactie.
  • Volg de Facebookpagina van Energy Lab.

De deelnames aan de wedstrijd moeten op de Facebook pagina van Energy Lab geregistreerd zijn tussen 28 juni 2019 om 12.00 uur en 30 juni 2019 12.05 uur  (GTM+2).

De datum en het uur van ontvangst van de deelnames door Energy Lab, zoals geregistreerd via Facebook, hebben bewijskracht.

Alle kosten voor deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Als een van de bepalingen van dit reglement niet zou worden nageleefd of in geval van een poging tot fraude of valsspelen, wordt de prijs die krachtens dit reglement wordt toegekend, opnieuw in het spel gebracht. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige prijs van welk type en welke aard dan ook. De organisator behoudt zich ook het recht voor om deelnemers uit te sluiten die gefraudeerd hebben of geprobeerd hebben de reglementen te omzeilen.

Artikel 4: Aantal deelnames

Elke deelnemer (natuurlijke persoon) mag maximaal één keer aan de wedstrijd deelnemen, via een Facebook account.

De deelname is strikt op naam. De deelnemer mag in geen geval onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers spelen. Bij meervoudige deelname, onder meer door het gebruik van verschillende identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle deelnameformulieren geweigerd en als ongeldig beschouwd.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden als misbruik beschouwd en leiden automatisch tot de uitsluiting ervan.

Artikel 5: Winnaars

Na afloop van de wedstrijd is er maximaal één winnaar die bepaald wordt als volgt: uit een geanonimiseerde lijst van goede voorspellingen wordt willekeurig een winnaar gekozen. Deze wint de prijs.

De organisator van de wedstrijd zal de winnaar op 1 juli 2019 bekendmaken en contact opnemen via de social media posting zelf en/of een privébericht via Facebook of Instagram.

De beslissing van de organisator betreffende de bepaling van de winnaar is onherroepelijk en definitief.

Artikel 6: Prijs

De prijs van de wedstrijd is een gratis conditietest fietsen ter waarde van 190 EURO incl. btw. Deze conditietest kan uitsluitend in de Energy Lab vestiging in Rotterdam worden uitgevoerd.

De toegekende prijs kan niet worden omgeruild of worden toegekend aan derden. Mocht de organisator twijfels hebben over de identiteit van de winnaar, dan behoudt hij zich het recht voor om de bevestiging op te vragen waarin de winnaar op de hoogte werd gebracht van het feit dat hij/zij gewonnen had.

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook als gevolg van de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

Artikel 7: Toegankelijkheid van het reglement

De informatie en het reglement betreffende de wedstrijd kunnen worden geraadpleegd via de Facebook pagina van Energy Lab.

Artikel 8: Klachten

Elke klacht over deze wedstrijd moet schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na de afsluiting van de wedstrijd, naar het volgende adres worden gestuurd, met de post of via e-mail aan: Energy BV, Oppert 21A, 3011 HT Rotterdam  info@energylab.nl. In tweede instantie kunnen deze aan de Kansspelcommissie gericht worden.

Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

De organisator besteedt de grootste zorg aan de organisatie van deze wedstrijd. Toch kan het gebeuren dat de gereproduceerde of verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onnauwkeurigheden, fouten in de spelling of andere gelijkaardige fouten op de Facebook of Instagram pagina van Energy Lab of ander (promotioneel) materiaal openbaar gemaakt door de organisator, van welke aard ook, kunnen niet tegen de organisator gebruikt worden, noch aanleiding geven tot eender welke verplichting voor de organisator.

Artikel 9: Persoonlijke gegevens

Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt door de organisator, de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De door de deelnemer meegedeelde gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op het beheer van de wedstrijd en de toekenning van de prijs aan de winnaars.

Elke deelnemer heeft het recht zijn persoonlijke gegevens op elk moment in te kijken en/of ze te laten corrigeren op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de Organisator op het volgende adres: info@energylab.nl

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De gegevens van de deelnemers worden bewaard tot maximaal 30 dagen na het einde van de wedstrijd. De gegevens van de winnaars worden bewaard tot maximaal 30 dagen na de overhandiging, de uitvoering of de geldigheidsduur van de prijs.

Artikel 10: Varia

Dit reglement valt onder de Nederlandse wetgeving. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

De rechtbanken van Rotterdam zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze wedstrijd, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.

Share on Facebook

Benieuwd wat Energy Lab voor jou kan doen?


Neem contact op
Top