ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ENERGYLAB WEBSITE 

1. Draagwijdte en doel van gebruiksvoorwaarden

1.Toepassingsgebied – Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op en regelen het gebruik van de ENERGYLAB website, software, inhoud, producten en diensten (“ENERGYLAB” of “ENERGYLAB website”).

2.Eigendom en beheer – De ENERGYLAB website is in eigendom en beheer van ENERGY NV, een entiteit binnen de Golazo Group en ingeschreven in België onder het BTW nummer BE 0872.287.544, met hoofdzetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8, (“ENERGYLAB” of “wij”, “we”).

3.Doel – De ENERGYLAB website is bedoeld voor personen die ENERGYLAB producten en/of diensten wensen af te nemen (“de gebruikers” of “jij”, “je”). Ingeval van minderjarigen zijn deze gebruiksvoorwaarden bestemd voor hun ouders en wettelijke vertegenwoordiger(s). Het bezoeken van de ENERGYLAB website geldt als automatische aanvaarding en goedkeuring van deze gebruiksvoorwaarden.

4.Wijzigingen – Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de ENERGYLAB website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

2. Gebruik van ENERGYLAB website

1.Geoorloofd gebruik – De ENERGYLAB website mag enkel worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden meegedeeld door ENERGYLAB.

2.Niet-geoorloofd gebruik – Volgend gebruik van de ENERGYLAB website wordt niet toegestaan:

· gebruik op een onwettige manier of in afwijking van deze gebruiksvoorwaarden dan wel op een manier die onterecht een verband tussen jou en onze producten, diensten of merken suggereert;

· gebruik dat naar volle discretie van ENERGYLAB schade aan ENERGYLAB of derden kan toebrengen;

· het reproduceren of openbaar maken van delen of het geheel van de ENERGYLAB website;

·  het hacken of poging tot hacken van de ENERGYLAB website.

3.Diensten en inhoud van derden – De ENERGYLAB website kan producten, diensten en inhoud van derden integreren of hiernaar verwijzen. ENERGYLAB beheert deze producten, diensten en inhoud van derden niet en is hier bijgevolg niet verantwoordelijk voor. Je dient de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van toepassing op zulke producten, diensten en inhoud te lezen.

3. Registratiegegevens en privacy

1.Te verstrekken gegevens – Je zal juiste, actuele informatie verschaffen ingeval van registratie op de ENERGYLAB website, waaronder persoonlijke identificatiegegevens, contactinformatie of betalingsinformatie. Je stemt ermee in je niet voor te doen als een andere persoon, waaronder het gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon, of de naam van een andere persoon, of valse gegevens te verschaffen inzake een ouder, wettelijke vertegenwoordiger of gebruiker. We vragen jou om ENERGYLAB te verwittigen bij vermoedens van onrechtmatig gebruik van de ENERGYLAB website door andere gebruikers. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de ENERGYLAB website.

2.Vertrouwelijkheid– Je bent uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van gebruiker van de ENERGYLAB website. Je bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten op de op naam van en namens de gebruiker gemaakte account. Je zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot de ENERGYLAB website waarvan u op de hoogte raakt.

3.Privacy en cookie beleid – Je registratiegegevens en andere informatie over jou zijn onderworpen aan ons Privacy beleid. Door gebruik te maken van de ENERGYLLAB website, software, inhoud, producten en diensten, stem je in met het verzamelen en gebruik van je gegevens en andere informatie over jou, in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in onze privacy policy. Bovendien wordt op de ENERGYLAB website gebruik gemaakt van Cookies, zoals bepaald in ons Cookie beleid. Ons privacy beleid en cookie beleid maken integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

4. Intellectuele eigendomsrechten

1.Eigendom – De ENERGYLAB website en alle teksten, afbeeldingen, video’s, tekeningen, benamingen, logo’s, merken, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de ENERGYLAB website, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van ENERGYLAB of derde partijen, waaronder auteursrechten en merkrechten. Wij dragen geen rechten met betrekking tot de ENERGYLAB website aan jou over.

2.Toegelaten en verboden gebruik – Geen enkele van de bestanddelen van de ENERGYLAB website mogen worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de ENERGYLAB website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen of op enige wijze worden gebruikt tenzij ENERGYLAB hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven. Wij verlenen gebruikers enkel een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de ENERGYLAB website te gebruiken voor het door de gebruikers persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

3.Licentie aan ENERGYLAB – Gebruikers verlenen ENERGYLAB, behoudens andersluidende contractuele afspraken, een wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om user generated content (waaronder teksten, afbeeldingen, video’s en andere bestanddelen) te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en dit voor de maximale duur van de wettelijke bescherming ervan door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, en zij vrijwaren ENERGYLAB voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband.

5. Kennisgevingen

1.Kennisgevingen aan ENERGYLAB – Alle kennisgevingen aan ENERGYLAB in verband met de ENERGYLAB website, inclusief klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten en andere mededelingen dienen via info@golazo.com te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

2.Kennisgevingen door ENERGYLAB – Alle kennisgevingen door ENERGYLAB in verband met de ENERGYLAB website geschieden uitsluitend via de ENERGYLAB website of aan het door jouw opgegeven e-mailadres.

6. Waarborg en aansprakelijkheid

1.Waarborgen ENERGYLAB website – De ENERGYLAB website wordt geleverd zoals ze is op het ogenblik van het bezoeken ervan. ENERGYLAB geeft geen garanties voor de goede werking van de ENERGYLAB website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website. Wij sluiten alle voorwaarden, verklaringen en garanties uit die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of elders in mededelingen rond de ENERGYLAB website uiteengezet zijn.

2.Beveiliging – Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is ENERGYLAB niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de ENERGYLAB website, de servers van ENERGYLAB of de communicatie tussen de website en de servers worden aangevallen door derden.

3.Aansprakelijkheid van de gebruiker – De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van de ENERGYLAB website en voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart ENERGYLAB tegen alle aanspraken van derden naar aanleiding van dit gebruik, hierin begrepen aanspraken naar aanleiding van user generated content.

4.Aansprakelijkheid van ENERGYLAB – ENERGYLAB kan in geen geval, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de ENERGYLAB website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, verliezen of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.

5.Dwingende wettelijke bepalingen – Deze bepaling doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet of zware fout vanwege ENERGYLAB.

7. Aanvullende voorwaarden

1.Met betrekking tot de producten en diensten die aangeboden worden op de ENERGYLAB website (evenementen, trainingsschema’s, magazines, webshop producten, enz.) kunnen aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn, die eveneens te raadplegen zijn op de ENERGYLAB website.

2. ENERGYLAB organiseert promotionele wedstrijden en commerciële acties. Hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden, het ENERGYLAB privacy beleid, de eventuele aanvullende algemene voorwaarden en het desbetreffende wedstrijdreglement van toepassing.

8. Diverse bepalingen

1.Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de gebruiksvoorwaarden worden beschouwd geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden. De onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal vervangen worden door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling.

2.Rechtskeuze en bevoegdheid – Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en zijn opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

Top